Home     /    Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

Planet

KvK: 85991376
Btw: NL004172579B24

info@planetdigital.nl
+31 6 33048642
Gevestigd aan:  Zwaluwstraat 10, 7102AT, Winterswijk (Geen bezoekadres.).


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Planet: het IT bedrijf Planet gevestigd te Winterswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 85991376
Klant: de wederpartij van Planet;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Planet en de Klant;
Diensten: alle door Planet aan de Klant geleverde producten en/of diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites, webshops en software.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Planet en de Klant. 
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Planet en de Klant.

Artikel 3. Tarieven en betaling
3.1. De tarieven voor de diensten van Planet zijn als volgt:
Uurtarief: €150,00 per uur (Exclusief btw.)
Uurtarief voor in het weekend: 200% van het normale uurtarief.
Uurtarief voor spoedopdrachten: 200% van het normale uurtarief.
3.2. Alle tarieven, zoals uurtarieven, administratiekosten, voorrijkosten en verzendkosten zijn exclusief btw.
3.3. Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden betaald. 
3.4. Bij een betalingsachterstand krijgt de Klant eerst 2 herinneringen alvorens een gerechtelijk deurwaarder zal worden ingeschakeld. 
3.5. Tot de betalingsachterstand is voldaan of een betaalregeling is gestart blijven de door Planet aangeleverde diensten offline. 
3.6. Bij het terugtrekken van de opdracht/het niet afnemen van de diensten van Planet zal een bedrag worden gefactureerd van tenminste €300,00.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. Planet is niet aansprakelijk voor misbruik van haar e-diensten door andere partijen. 
4.2. Planet is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen. 
4.3. De aansprakelijkheid van Planet jegens de Klant is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Planet wordt uitgekeerd.

Artikel 5. Lease
5.1. Websites, webshops en software zijn allemaal op basis van lease. 
5.2. De kosten voor lease zijn variabel en worden berekend met de omvang van het desbetreffende project/programma.

Artikel 6. Voorrijkosten
6.1. Indien Planet op locatie van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, worden hiervoor voorrijkosten in rekening gebracht. 
6.2. De hoogte van de voorrijkosten wordt bepaald aan de hand van de afstand tussen de vestigingsplaats van Planet en de locatie van de Klant, zoals hieronder gespecificeerd:
Tot 20 kilometer: €30,-
Tot 50 kilometer: €50,-
Meer dan 50 kilometer: €0,40 per kilometer

6.3. De voorrijkosten zijn exclusief btw.
6.4. Indien de afstand tussen de vestigingsplaats van Planet en de locatie van de Klant groter is dan 50 kilometer, worden de voorrijkosten berekend op basis van €0,40 per kilometer. 
6.5. De voorrijkosten worden van het totaalbedrag in de eindofferte in minderheid gebracht. 
6.6. Indien de werkzaamheden op locatie van de Klant worden geannuleerd, worden de voorrijkosten niet gerestitueerd.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten van Planet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites, webshops en software, blijven eigendom van Planet. 
7.2. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten van Planet voor de duur van de overeenkomst. 
7.3. De Klant zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Planet en zal deze rechten respecteren en beschermen.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1. De Klant zal vertrouwelijke informatie van Planet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsgeheimen en knowhow, geheimhouden en deze informatie niet aan derden verstrekken. 
8.2. De geheimhoudingsplicht van de Klant blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Planet is niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst als gevolg van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, stakingen, overstromingen, brand en storingen bij derden. 
9.2. In geval van overmacht zal Planet zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Klant om de situatie te bespreken en een oplossing te vinden.

Artikel 10. Beëindiging
10.1. De overeenkomst tussen Planet en de Klant kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle door Planet geleverde diensten en materialen onmiddellijk retourneren aan Planet en alle kopieën hiervan vernietigen.

Artikel 11. Wijzigingen
11.1. Planet behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
11.2. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht worden 30 dagen na publicatie op de website van Planet. 
11.3. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft de Klant het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Planet is niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of speciale schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, goodwill, data of andere immateriële zaken, die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten van Planet of de uitvoering van de overeenkomst. 12.2. De totale aansprakelijkheid van Planet voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten van Planet of de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de betreffende diensten in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1. Op de overeenkomst tussen Planet en de Klant is Nederlands recht van toepassing. 
13.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Planet en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Planet is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14. Privacy
14.1. Planet zal persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en haar privacybeleid, dat op de website van Planet te vinden is. 
14.2. De Klant zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die hij aan Planet verstrekt juist en volledig zijn en dat hij gerechtigd is om deze gegevens aan Planet te verstrekken.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid
15.1. Planet en de Klant zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen geheimhouden en deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij de andere partij hiervoor toestemming heeft gegeven of de wet hiertoe verplicht.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. 
16.2. De Klant kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Planet niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Planet. 
16.3. Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Planet en de Klant met betrekking tot de diensten van Planet en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot de diensten van Planet.

Voor het laatst gewijzigd op: 14-3-2023